Импресия

 1. Публикувано онлайн съдържание

Авторът не носи отговорност за актуалността, точността, пълнотата и качеството на предоставената информация. Поради това всякакви искове за вреди, причинени в резултат на използването на предоставена информация, включително за всякаква непълна или неточна информация, се отхвърлят.

Всички предложения са необвързващи и не пораждат задължение. Авторът може да продължава, променя или да заличава частично или напълно части от страници или цялата публикация, включително всички предложения и информация, без да публикува отделно съобщение.

2. Позовавания и връзки

Авторът не носи отговорност за съдържание, към което препраща или което се споменава в неговите/нейните страници – освен ако незаконното съдържание не му/й е напълно известно и той/тя би могъл/а да предотврати разглеждането на тези страници от посетителите на неговия/нейния сайт. Ако поради използването на представената там информация бъдат нанесени вреди, отговорност може да бъде търсена единствено от автора на съответните страници, а не от лицето, което е посочило препратки към тези страници. Освен това авторът не носи отговорност за публикации или съобщения, публикувани от потребители на дискусионните форуми или в коментари на страницата.

3. Авторско право

Авторът е нямал намерение да използва материали, за публикуването на които съществуват авторски права, или, ако това не е възможно, е възнамерявал да посочи авторското право върху съответния обект. Ако намерите необозначен обект, който е защитен с авторско право, авторът не е могъл да установи авторското право. Ако е извършено такова неумишлено нарушение на авторското право, авторът ще отстрани обекта от публикацията или най-малкото, след като уведоми за това, ще го обозначи със съответното авторско право. Ако попаднете на информация или материали, подлежащи на закона за авторско право, моля свържете се с нас на legal@mystudiumguide.de незабавно.

Всички права във връзка с авторското право върху уебсайта MyStudiumGuide.de, както и върху текстовете, описващи нашите услуги и дейност, са запазени.

4. Правна сила на настоящия отказ от отговорност

Настоящият отказ от отговорност се смята за част от интернет публикацията, в която същият е бил цитиран. Ако някои части или отделни формулировки от този текст не са законни или са неточни, съдържанието или валидността на останалите части няма да бъде засегнато от този факт.

5. Лични данни

Всички лични данни (като например имена, адреси и др.), които евентуално ще бъдат изисквани по време на кореспонденцията Ви с нас, ще бъдат обработвани в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни.

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Haftung für Inhalte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen sowie innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).